Archives for posts with tag: music

“ang gumawa sa iyo, ang gumawa sa akin, ang gumawa sa batis, ang gumawa sa hangin

ang dahilan ng bagyo, ang dahilan ng ulan, ang dahilan ng luha’t kaligayahan”

Adopt a Brgy Program.
Comon, Tabaco City
19 August, 2018

Advertisements

Ezkill Freeman

Lim-Casia Nuptial

Tabaco City Gardenia